ALDONA GASNERIENĖ (VALYTĖ)

A†A ALDONA GASNERIENĖ (VALYTĖ) užbaigė savo žemišką kelionę mylimos šeimos globoje š. m. kovo 26 d. Gimė 1924 m. birželio 13 d., Palangoje, buvo jauniausia penkių brolių ir seserų šeimoje. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Marquette Parke, Čikagoje.

Nuliūdę liko: dukros Giedra Garbonkienė (Viktoras), jos vaikai Viktoras ir Renata; Vija Paulienė (Algis), vaikai Rima, Algis, Vilija, Vidas, Linas ir Laima; a. a. Gražinos Nelsen vaikai Audra, Rasa, Darius ir Rūta; Laima Parada (Jorge), vaikai Brian, Michael, Alina ir Lydia; Dalia Vitkus, vaikai Aras, Rytas ir Dovilė, o taip pat po platųjį pasaulį pasklidę anūkai, proanūkai, sūnėnai ir dukterėčios. A. a. Aldona buvo a. a. Stasio Gasnerio žmona.

Kaip ir daugelis šeimų, Aldona su vyru Stasiu gyveno Vokietijoje, kur ji dirbo mergaičių bendrabučio vedėja, buvo tautinių šokių mokytoja Vasario 16-tosios gimnazijoje. 1957 m. vasario 14 d. šeima atvyko į Ameriką, įsikūrė Marquette Parke, kur išaugino gausią šeimą.

A. a. Aldona baigė mikrobiologijos mokslus ir daug metų ėjo atsakingas pareigas Nalco Chemical Co. Ji buvo labai aktyvi jūrų skautininkė ir vadovė, daug metų atsakingai dirbo su jaunimu. Aldona mėgo lietuvišką dainą ir dainavo chore. Gyvendama Floridoje tęsė lietuvybės darbus St. Petersburgo lietuvių klube.

Atsisveikinimas vyks balandžio 4 d., ketvirtadienį, nuo 9 val. r. iki 10:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus palydėti velionę į paskutinę kelionę. Vietoje gėlių, prašome aukoti Nerijos jūrų skaučių tuntui – LSA Nerija. Nuliūdusi šeima ir artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.