ALDONA GRINIENĖ

A†A ALDONA GRINIENĖ mirė š. m. liepos 30 d., sulaukusi 88 metų.

Gimė 1933 m. kovo 19 d. Lietuvoje, Salantų mieste.

Nuo 1967 m. gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Cicero, IL.

Nuliūdę liko: duktė Kristina Grinius; sūnūs dvyniai Ričardas ir Edvardas (žmona Monika); anūkai Nicholas ir Jennifer Neve, Lucas ir Magnus Grinius; sesuo Genovaitė Skopas.

A. a. Aldona buvo mylima a. a. Aniceto Griniaus žmona; a. a. Elviros ir a. a. Aleksandro duktė bei šešių mirusių brolių ir seserų sesuo.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 12:30 val. p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 1:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Markiewicz Funeral Home, tel. 630-257-6363 arba www.markiewiczfh.com.