VYGINTAS SUBATA

A†A VYGINTAS SUBATA tapęs svetimo įtūžio auka a. a. Vygintas apleido šį pasaulį 2021 m. rugpjūčio 2 d., sulaukęs vos 54 metų.

Gimė 1967 m. balandžio 23 d. Lietuvoje, Naujojoje Akmenėje.

Pastaruoju metu gyveno su tėvais Čikagoje.

Giliame skausme ir liūdesy liko: tėvai Nijolė ir Jonas Subatos, brolis Evaldas ir sesuo Neringa su šeimomis Lietuvoje.

Visi pažinojusieji prisimins jį kaip nuoširdų, jautrų, meile artimui alsuojantį žmogų.

Gedulingos šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos rugsėjo 25 d., 12 val. p. p. Pal. J. Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL).

Palaikai su urna bus parvežti į Lietuvą ir palaidoti Ramygaloje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus bei visus, pažinojusius Vygintą, dalyvauti atsisveikinime.

Liūdintys tėvai.