ALDONA NAUDŽIUVIENĖ (KANAUKAITĖ)

A†A ALDONA NAUDŽIUVIENĖ (KANAUKAITĖ) mirė 2021 m. rugsėjo 8 dieną.

Gyveno Downers Grove, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: dukros Ingrida (Sherpitis) su vyru Christopher ir Renata (Stankienė) su vyru Andriumi; anūkai Matas, Vytas, Lukas, Tadas, Kristina ir Julija; brolis dr. Algirdas Kanauka su šeima (Los Angeles, CA) bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Aldona buvo ištekėjusi už dipl. inž. Viktoro Naudžiaus (mirusio 2003 metais).

Velionė gimė Kaune, prof. dr. Vinco ir Onos (Razmaitės) Kanaukų šeimoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno New Yorke. 1955 m. baigė Bennington College, Vermont. Įsigijo B. A. laipsnį istorijos/political science ir muzikos srityje. 1957 m jai buvo suteiktas M. A. laipsnis Columbia University New York, NY iš muzikos ir muzikos pedagogikos. 1983 m. po papildomų studijų muzikos ir pedagogikos srityse ir apgynus disertaciją University of Illinois Urbana-Champaign, jai buvo suteiktas Doctor of Education daktarės laipsnis. Dėstė muziką New Yorko, East Chicago, Indianos ir Chicago valdiškose mokyklose.

Studijuodama priklausė skautams akademikams, o vėliau Filisterių skautų sąjungai.

Atsisveikinimas su velione vyks penktadienį, rugsėjo 17 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, kurioje 10 val. r. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šalia savo vyro Viktoro Naudžiaus Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Vydūno jaunimo fondui – vydunojaunimofondas.org

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.