ANTANAS PUPIUS

A†A ANTANAS PUPIUS po ilgos ligos žemišką kelionę baigė 2021 m. rugsėjo 4 d., sulaukęs 87 metų.

Gimė 1933 m. lapkričio 18 d. Kybartų mieste, Lietuvoje. Gyveno New Yorke ir Chicagoje.

Nuliūdę liko: dukra Neris; anūkai Kovas ir Vaiva; sesuo Aldona ir jos sūnūs Raimondas ir Marius su šeimomis; a. a. sesers Marijos dukterys Ramunė su šeima ir Audronė; brolis Juozas (žmona Lile) ir jų sūnus Andrius su šeima.

Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos trečiadienį, spalio 27 d., 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.