ALDONA PRAPUOLENYTĖ

A†A ALDONA PRAPUOLENYTĖ mirė 2022 m. birželio 1 d., sulaukusi 99 metų amžiaus. Gyveno Pal. Jurgio Matulaičio namuose, Putnam, CT.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 14 d., 11 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Court, Cicero, IL, kurioje 12 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po gedulingų šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Draugo fondui arba Ateitininkų šalpos fondui.

Nuliūdę artimieji.