JOSEPH „JUOZAS” LINARTAS

A†A JOSEPH „JUOZAS” LINARTAS mirė š. m. birželio 5 d. Lake Mary, Floridoje, sulaukęs 85 m. amžiaus.

Gimė 1937 m. vasario 12 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: žmona Jūratė Linartienė; dukra Angelė (Povilas) Reklaitis; sūnūs Joseph (Eva) ir Paul (Sara); anūkai Inga, Joseph, Emma, Andrew, Elizabeth, Jacob ir Paul; dukterėčia Julytė Žukauskienė su šeima ir sūnėnas Artūras Sakalauskas.

A. a. Juozas buvo a. a. Zitos Sakalauskienės brolis.

Juozas buvo imigrantų vaikas, atvykęs į JAV po Antrojo pasaulinio karo ir vaikystėje dirbęs ūkio darbus. Palikusi Michigano valstijos ūkio laukus, šeima persikėlė į Čikagą, kur Juozui puikiai sekėsi siekiant išsilavinimo ir sportuojant.

Čikagoje Juozas sutiko savo gyvenimo meilę Jūrą Navickaitę ir 1962 m. su ja susituokė. 1964 m. persikėlė į Floridą, tapo UPS inžinieriumi, vėliau dirbo „General Dynamics” ir „Martin Marietta, Inc.” kompanijose. Dirbdamas didelėse korporacijose jis taip pat įgyvendino savo nekilnojamo turto svajonę. Jo interesai buvo susiję su daugybe komercinių ir gyvenamųjų namų plėtros projektais, įskaitant „Selma Homesites” ir „Century Estates” priemiesčių rajonus. Juozas buvo pamaldus katalikas. Buvo grupės „The Elks of Florida” narys, Juozas įsteigė ne pelno siekiančią organizaciją „Globalith”, skirtą Lietuvos pagyvenusiems žmonėms ir benamiams paremti.

Velionis bus pašarvotas antradienį, birželio 28 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai (PJMM).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.