ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ

A†A ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ mirė 2021 m. sausio 6 d. savo namuose Michiana Shores, IN. Gimė 1935 m. sausio 12 d. Petrikaičiuose, Lietuvoje.

Ji buvo a. a. Felikso ir a. a. Jadvygos (Maciūtės) Putrių duktė.

Nuliūdę liko: vaikai Dalia Žygas, Vida Kluko ir Darius Maciukevičius; anūkai Aras, Aida ir Kovas Žygas bai Mary Kluko; brolis Vytautas Putrius ir sesuo Birutė Putriūtė Keblinskienė su šeimomis.

Aldona buvo a. a. Broniaus žmona, a. a. Algio Putriaus sesuo.

Aldonos ir Broniaus draugystė užsimezgė dalyvaujant Dainavos ansamblyje; tikimės, kad dabar vėl jiems teks šokti kartu.

Laidotuvių apeigos atidėtos. A. a. Aldonos atminimui prašome aukoti Friendship Botanic Gardens, 2055 East U.S. Highway 12, P.O. Box 8834 Michigan City, IN 46361.

Nuliūdę artimieji.