VYTAUTAS ŠIMKUS

A†A VYTAUTAS ŠIMKUS mirė 2021 m. sausio 9 d., sulaukęs 94 metų.

Gyveno Palos Heights, IL, Michiana Shores, IN ir anksčiau – Čikagoje.

Nuliūdę liko: sužadėtinė Dalia Tallat-Kelpšaitė; dukterys Marija Stankiewicz (Dennis), Nora Gylienė (Saulius), sūnus Mark (Lisa) Šimkus; anūkai David (Nina Kovar) Stankiewicz, Lisa (Steve) Barsch, Peter (Natalie) Stankiewicz, Gina Gylys (Ben Lamson), Daiva (Jon) Gustin, Justinas Gylys, Jacob ir Jasmine Šimkus; proanūkai Sarah, Olivia, Isabella Barsch, Nathan ir Lukas Stankiewicz; svainė Monika Tautvaišienė-Krikščiūnienė, krikšto sūnus Michael Tautvaišas, dukterėčia Angelė Kazakevičius su šeima; Lietuvoje – sūnėnas Kęstutis Bukelskis su šeima bei kiti giminės.

V. Šimkus gimė 1926 m. geužės 30 d. Kaune, Marijos ir Vincento Šimkų šeimoje. Mokėsi Aušros berniukų gimnazijoje, nuo 1937 m. buvo aktyvus skautas. Dalyvavo 1938 m. jubiliejinėje skautų stovykloje Panemunėje. Tais pačiais metais visos Lietuvos moksleivių Tautinės Olimpiados konkurse laimėjo sidabrinį medalį iš prancūzų kalbos. Baigęs gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, medicinos fakultetą. Prasidėjus karui, vokiečių valdžios įsakymu, universitetas buvo uždarytas ir Vytautas gavo darbą Kauno infekcinėje ligoninėje, kur dirbo iki pasitraukimo į Vokietiją. Besitraukiant netikėtai atsiskyrė nuo savo tėvų ir sesers Erikos, kurie liko Lietuvoje. Berlyne gavo darbą ligoninėje – buvo medicinos sesers pagalbininkas chirurginiame skyriuje. Frontui priartėjus, paskutiniuoju traukiniu pabėgo į Bavariją, kur sulaukė amerikiečių tankų. Pabėgėlių (DP) stovykloje privačiai mokėsi anglų kalbos ir studijavo Teologijos ir filosofijos institute. Dainavo įvairiuose choruose ir kvartete.

1947-aisiais vedė Eufroziną Liutkutę ir tais pačiais metais emigravo į Ameriką. Čia gimė dukra Marija, vėliau dukra Nora ir sūnus Markus. Eufrozina mirė po 30 santuokos metų. 1978 m. vedė Isoldą Macevičiūtę-Ralienę, su kuria išgyveno 33 metus. Praėjus kiek laiko po Isoldos mirties, susižiedavo su bendraminte Dalia Tallat-Kelpšaite (Urbutiene) ir nutarė dalintis paskutiniųjų metų rūpesčiais.

Atvykus į Ameriką, gyvenimas nebuvo lengvas – dienomis dirbo, vakarais mokėsi. Baigęs inžinerijos studijas, dirbo tarptautinėje bendrovėje Tri-Sure ir daug metų, iki pat pensijos 1991-aisiais, vadovavo plieno ir plastikos gaminių įmonei. Išėjęs į pensiją, su žmona Isolda persikėlė gyventi į Michiana Shores, Indiana.

Vaikams augant, Vytautas vadovavo lituanistinės mokyklos tėvų komitetui Čikagoje bei skautų tėvų komitetui. Daug dirbo rengiant Kaziuko muges ir ruošiant Rako skautų stovyklą. Vėliau buvo Beverly Shores lietuvių komiteto pirmininkas ir Michiana Shores City Council narys. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, vyko į tėvynę su International Executive Service Corp. ir teikė konsultacijas atstatant Lietuvos įmones. Laisvalaikiu mėgo sportuoti, žvejoti, slidinėti, žaisti golfą, keliauti. Turėdamas stiprų baritono balsą, daugiau kaip 10 metų dainavo Čikagos lietuvų operoje ir Southwestern Michigan simfoninio orkestro chore.

Laidotuvės privačios.
Velionio palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.