ALDONA RASTENYTĖ PAGE

A†A ALDONA RASTENYTĖ PAGE mirė š. m. liepos 2 d. savo namuose New Yorke, sulaukusi 89 metų.

Gyveno Philadelphia, PA, anksčiau Detroit, MI.

Gimė 1932 m. gruodžio 16 d. mažame Stropelių miestelyje nepriklausomoje Lietuvoje. Jos mama Eleonora Končiūtė buvo mokytoja, o tėvas Vincas Rastenis – verslininkas.

Nuliūdę liko: dvi dukros – Lina (Martin) ir Indrė; du sūnūs – Andrew (Molly) ir Jonas (Renae); aštuoni anūkai – William, Nora, Ona ir Peter Stocovaz bei Walker, Oliver, Finn ir Maeve Page; taip pat jos sesuo Laima Rastenis.

Šeima prieš Antrąjį pasaulinį karą persikėlė gyventi į Kauną. Karo metu Aldona su šeima nuo sovietų okupacijos pasitraukė į Vakarus. Vidurinę mokyklą baigė perkeltųjų asmenų stovykloje Vokietijoje. 1950 m. ji atvyko į Jungtines Valstijas, į New Yorką. Iš čia nuvyko į Detroitą, kur dirbo buhaltere ir banko kasininke, o Wayne State universitete įgijo bakalauro laipsnį.

1966 m. persikėlė į Philadelphiją ir buvo ilgametė Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčios parapijietė. Aldona daug metų dirbo administratore Pennsylvanijos universitete. Buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė, 2004–2008 m. ėjo JAV LB Kultūros tarybos pirmininkės pareigas. Aldona vedė lietuvių radijo laidą, leido lietuvių poezijos vertimus, buvo lietuvių kalbos mokytoja, dainavo „Laisvės” chore. Buvo ilgametė Lietuvių liaudies meno instituto Philadelphijos skyriaus direktorė, surengė daugybę parodų ir kultūrinių renginių. Aldona taip pat vaidino Philadelphijos nepriklausomo teatro spektakliuose, buvo „Actors’ Equity” narė.

Liepos 9 d., šeštadienį, Šv. Andriejaus bažnyčioje, 1911 m. Wallace Str., Philadelphia, vyks laidotuvių šv. Mišios, kurias atnašaus kun. Dennis Gill iš Philadelphijos arkivyskupijos.

Aldona bus palaidota Philadelphijos West Laurel Hill kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.