JURGIS VIDŽIŪNAS

A†A JURGIS VIDŽIŪNAS mirė š. m. liepos 2 d., sulaukęs 96 metų.

Gimė 1926 m. balandžio 12 d. Raseiniuose Petro ir Domicelės Vidžiūnų šeimoje.

Nuliūdę liko: sūnūs – Ramūnas ir Dainius su žmona Delia; seserys – Aurelija ir Eugenija; anūkai – Alex, Peter, Kristina Adelė, Viktorija ir Maria Vidžiūnai ir Jonathan Santiago.

Velionis buvo a. a. Danutės vyras, a. a. Jono, Juozo, Vlado, Aleksandros ir Marijonos brolis ir a. a. John Vidžiūno senelis.

Iš pabėgėlių stovyklos Vokietijoje 1948 m. Jurgis imigravo į Kanadą – Winnipeg, Manitoba. Ten susipažino su Danute Jonikaite ir sukūrė šeimą. 1959 m. su šeima imigravo į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje.

A. a. Jurgio antroji meilė buvo dainavimas. Nuo 1960 m. jis aktyviai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos chore. Daugiau kaip 55 metus dainavo Čikagos Lietuvių Operos chore, 10 metų ėjo Operos valdybos vicepirmininko pareigas.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, liepos 9 d., 9:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 West 44th Street, Chicago, IL, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti VeloSano organizacijai, kur visi surinkti pinigai yra skiriami vėžio tyrimams. Aukos turėtų būti rašomos TEAM John vardu: https://give.velosano.org/team/-424526.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.