ALDONA ŠILAITĖ KAMINSKIENĖ

A†A ALDONA ŠILAITĖ KAMINSKIENĖ po sunkios ligos iškeliavo Anapilin 2019 m. spalio 1 d. Gimė 1929 m. kovo 5 d. Lietuvoje urėdo Petro Šilo ir mokytojos Rozalijos Ruigytės Šilienės šeimoje.

Gelbėdamiesi nuo sovietų, šeima pasitraukė į Vakarus ir gyveno Hanau karo pabėgėlių stovykloje. Atvykę į JAV, apsigyveno Čikagoje. 1958 m. ištekėjo už Elegijaus Kaminsko ir sukūrė šeimą. Buvo uoli skautė, dalyvavo Santaros-Šviesos suvažiavimuose, mėgo fotografuoti, vėrė gintaro papuošalus. Labai mylėjo Lietuvą, padėjo ne vienam, atvykusiam iš tėvynės įvairiausiais sveikatos bei labdaros reikalais, nuolat prisidėjo prie išeivijos kovos už Lietuvos nepriklausomybę. Dirbo optometriste nuosavoje optikoje Marquette Parke, vėliau dr. Lino Sidrio oftalmologijos kabinete. Aktyviai dalyvavo „Vaiko vartai į mokslą” veikloje. Buvo meniškos sielos, linksma ir nuoširdi, mėgo draugiją, visuomet padėdavo kitiems.

Giliam liūdesy liko: dukra Rasa su draugu Bob ir dukra Andrėja; anūkės Lina su vyru Kenny ir Daiva su vyru Matt; brolio a. a. Vytenio žmona našlė Vida su sūnumis Algiu ir Dariumi su šeimomis; sesers a. a. Rasos vyras našlys Jonas Vazbys su dukra Gaile ir sūnumi Tomu su žmona Delia, daugelis artimųjų, draugų, pažįstamų Lietuvoje ir JAV.

A. a. Aldona bus pašarvota spalio 8 d., antradienį, nuo 9 val. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti Aušros Vartų-Kernavės skaučių tuntui, organizacijai „Vaiko vartai į mokslą” arba Cure Alzheimer’s Fund. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Aldoną savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.