ROMUALDAS KAŠUBA PH. D.

A†A ROMUALDAS KAŠUBA PH. D. mirė š. m. spalio 10 d. Gimė 1931 m. kovo 23 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno St. Charles, IL.

Nuliūdę liko: žmona Nijolė Mekytė, dukros dr. Vida Kašuba ir Dalia Metzger su vyru Mark, anūkai Romas ir Lukas Metzger, kiti giminės JAV ir Lietuvoje.

Spalio 16 d., trečiadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojomos šv. Mišios už a. a. Romualdo sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.