ALDONA TOLIUŠYTĖ MARKEVIČIENĖ

A†A ALDONA TOLIUŠYTĖ MARKEVIČIENĖ mirė š. m. sausio 26 d. po ilgos ligos savo namuose Indianoje. Gimė 1926 m. rugpjūčio 15 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: vyras Vytautas, su kuriuo kartu pragyveno 73-ejus metus; sūnūs Kęstutis ir Vytenis; duktė Audronė su vyru Ross Golding; brolis Zigmas; anūkai Hillary (Bruce), Ashley (Naomi), Corey (Laura), Whitney, Brad (Angie), Jeremy (Mikiko), Vinny (Casie), David, Natalie ir Olivia; proanūkai Ray, Anissa Christian, Sierra, Nate, Willow, Nevaeh, Chase, Toma, Shion, Stella ir Burton.

Aldona buvo a. a. Gedimino, a. a. Algirdo ir a. a. Jūratės Lake mama. Labai mylėjo šeimą, poeziją, literatūrą ir Lietuvą. Palikusi Lietuvą 1944 metais, apie tai rašė:

Toli paliko tėviškės balti beržai,
Rasotos pievos saulės spinduliuos.
Ir kaip dažnai aš ten lankaus,
Bet tik svajonėse, ir tik sapnuos.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 30 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.