ALDONA VAITIENĖ

A†A ALDONA VAITIENĖ mirė 2020 m. spalio 3 d. Gyveno Highland Park, IL Gimė 1935 m. rugpjūčio 19 d. Kaune, Lietuvoje. Amerikoje gyveno daugiau nei 50 metų.

Nuliūdę liko: duktė Aleksandra Macytė ir du proanūkiai Nemunas ir Isabella. A.a. Aldona buvo a. a. Ramojaus Vaitaus žmona.

Velionė buvo aktyvi org. „Vaiko vartai į mokslą” narė. Buvo linksma, mylima ir draugiška, visus žavėdavo nuoširdžia šypsena. Ne mažiau reikšmingas buvo ir jos dalyvavimas JAV LB labdaros projektuose bei visuomeninėje veikloje. Ji savanoriavo įvairių organizacijų veikloje, buvo dosni „Draugo” rėmėja. Ilgus metus šoko tautinių šokių ansamblyje „Grandis”, pagyvenusiųjų šokėjų ratelyje.

Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Aldoną savo maldose. Nuliūdę artimieji.