JELENA ABELA

A†A JELENA ABELA mirė 2020 m. spalio 9 d. Pleasant Ridge, MI, sulaukusi 71 metų. Gimė 1949 m. gegužės 27 d. Vokietijoje, Danutės Vitaitės Popovič ir Vlado Popovič šeimoje.

Nuliūdę liko: vyras Ronald Abela, podukros Rebecca ir Julia su šeimomis, pusseserė Alida Vitaitė-Dow su vyru Scott ir dukra Sofia, pusbrolis Robertas Vitas su žmona Gaile ir sūnumis Pauliumi ir Andriumi bei kiti giminės.

Gyveno North Carolina, anksčiau Australijoje ir Detroite.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadieni,̨ spalio 17 d., 10:30 val. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 25335 W. Nine Mile Road, Southfield, MI, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laidotuvės privačios. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Harris Funeral Home, 734-422-6720 arba www.rggrharris.com.