ALDONA (VENCIŪTĖ) VAITKUS

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos kovos su sunkia liga mus paliko A†A ALDONA (VENCIŪTĖ) VAITKUS. Gimė 1934 m. balandžio 17 d. Kaune, Lietuvoje. Mirė 2019 m. spalio 27 d. Lemont, IL. Nuliūdę liko: vyras Vytas (kartu laimingai pragyveno 65-erius metus), sūnus Tomas, dukra Rūta, anūkai Ariukas ir Aila, proanūkiai Ricky ir Carson bei daug gerų draugų.

A. a. Aldona mėgo žaisti golfą. Buvo kelių Golfo klubų narė. Daug metų dalyvavo Čikagos lietuvių golfo klubo rengiamose varžybose ir laimėdavo prizines vietas.

Velionė bus pašarvota lapkričio 4 d., pirmadienį, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Atsisveikinimas vyks nuo 9 val. ryto. 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir pabendravime Pasaulio lietuvių centre. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui arba org. „Vaiko vartai į mokslą”. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.