ALEKSANDRAS M. ŠILGALIS

A†A ALEKSANDRAS M. ŠILGALIS mirė š. m. rugsėjo 30 d., sulaukęs 87 metų, Cantata Skilled Rehab center Brookfield, IL.

Gyveno Brookfield, IL.

Nuliūdę liko: mylinti žmona Živilė (Numgaudas); sūnus Aleksandras V. su žmona Jaime Pirozzi iš South Lake Tahoe; sūnus Vytenis bei mylinti anūkė Viktorija iš Westmont, IL; brolis Emilis su žmona Erika Šilgalis iš Oak Lawn, IL; dvi seserys – Olga su vyru Phillip Connor iš Čikagos ir Erika su vyru Mike Gehle iš Indianapolio; dukterėčios ir sūnėnai bei jų vaikai.

A. a. Aleksandras buvo a. a. Aleksandro ir Augustės Šilgalių sūnus bei a. a. Jono Šilgalio brolis.

Aleksandras su šeima į JAV iš Lietuvos imigravo 1950 metais. Į pensiją išėjo po daug metų darbo „systems programming” srityje, padėdamas įvairioms privačioms, viešosioms ir vyriausybinėms organizacijoms. Laisvalaikiu jam patiko taisyti elektroniką, savanoriauti ir padėti žmonai Conrady Junior High mokykloje. Mėgo keliauti ir labai mylėjo savo šeimą.

Atsisveikinimas su velioniu bus penktadienį, spalio 7 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave, Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 8 dieną. Su velioniu bus galima atsisveikinti nuo 10 val. ryto Ziono evangelikų liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard, Oak Lawn, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Apeigas atliks klebonas kun. Valdas Aušra.

Po Mišių velionis bus palaidotas Bethania kapinėse, 7701 Archer Ave., Justice IL.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Ziono evangelikų liuteronų bažnyčiai arba Alzheimerio asociacijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. a. Aleksandro labai pasiilgs jo mylinti šeima ir draugai.

Nuliūdę artimieji.