ALEKSAS VITKUS

Diplomuotas inžinierius A†A ALEKSAS VITKUS mirė 2019 m. kovo 3 d. Gimė 1924 m. vasario 25 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Palos Heights, IL. Nuliūdę liko: sūnūs Paulius ir Raimundas bei po plačiąją Ameriką pasklidę penki vaikaičiai: Aras, Rytas, Kęstutis, Dovilė ir Aleta. A. a. Aleksas Vitkus buvo a. a. Danguolės vyras. Jis augo didelėje šeimoje – kartu su keturiais broliais ir seserimi. 1944 m. vasarą Aleksas pasiryžo palikti tėvus ir pasitraukė į Vokietiją. Karui pasibaigus jis studijavo Technische Hochschule Muenchene ir 1949 m. gavo diplomuoto elektros inžinieriaus laipsnį. Į Ameriką atvyko 1950 metais. Apsistojo Čikagoje, kur visą laiką ir gyveno. Čia jis keliose bendrovėse dirbo inžinieriumi.

1953 m. sukūrė šeimą, su žmona Danguole užaugino ir išmokslino du sūnus. 1955 m. Illinois Insitute of Technology įgijo magistro laipsnį. Išlaikęs egzaminus dirbo registruotu inžinieriumi Illinois valstijoje. Ilgus metus vadovavo Kearney tyrimų laboratorijai McCook, IL. Į pensiją išėjo 1995 metais. Buvo Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) narys, aktyvus spaudos bendradarbis. Ypač ilgi ir vaisingi bendradarbiavimo metai jį siejo su „Draugo” laikraščiu. Jo tėvai, keturi broliai ir sesuo, gyvenę kas Lietuvoje, kas Rusijoje, Lenkijoje ar Amerikoje, šią žemę jau seniai paliko.

Atsisveikinimas vyks kovo 11 d., pirmadienį, nuo 9 val. r. iki 10:30 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus palydėti velionį į Amžinybę. Liūdintys artimieji.