VYTAUTAS (VYTO) ABRAMAVIČIUS

A†A VYTAUTAS (VYTO) ABRAMAVIČIUS mirė 2019 m. kovo 6 d., sulaukęs 71 metų. Gyveno Marengo, IL, Berwyn, IL, Chicago, IL ir anksčiau Braddock, PA. Gimė Vokietijoje.

Nuliūdę liko: žmona Anne (Kerschen); sūnūs Jason su žmona Jody, Matthew su žmona Rebekah; dukros Jeannette Beaver su vyru Weldon, Jessica Abralind su vyru Frankie, Monica Opotowsky su vyru Maurice; 14 anūkų, brolis Stasys ir sesuo Gražina. Vytas buvo a. a. Broniaus brolis.

Vytas gimė Vokietijoje. Su tėvais, būdamas kūdikiu, atvyko į Braddock, PA. 1954 m. jo tėvai Stasys ir Marija (Mozuraitis) persikėlė į Čikagą, kur Vytas baigė Dievo Apvaizdos parapijos mokyklą Pilsen rajone. Po to jis mokėsi De La Salle gimnazijoje, kur labai gerai žaidė krepšinį. Kaip krepšininkui jam buvo paskirta stipendija ir jis žaidė už University of Detroit komandą.

Baigęs mokslus su žmona Anne grįžo atgal į Čikagą ir apsigyveno Berwyn priemiestyje. Čia jiems gimė 5 vaikai. Darbovietei persikėlus į Marengo, IL, ten išvyko gyventi ir visa šeima.

Krepšinis buvo a. a. Vyto gyvenimo aistra. Jis ne tik žaidė įvairių mokyklų komandose, bet ir ilgus metus žaidė Čikagos „Lituanicos” komandoje. Vėliau jis buvo dosnus šios komandos rėmėjas ir gerbėjas.

Vytas taip pat labai mylėjo gamtą ir užsiėmimus joje. Jis buvo nepaprastai geras žvejys, dažnai su savo tėvu Michigano ežere žvejodavo ešerius. Išėjęs į pensiją, nusipirko namelį Harrisville, WI, prie Wisconsino upės, kad galėtų žvejoti, uogauti, grybauti ir medžioti.

Jam taip pat labai rūpėjo jo šeima, jis dalyvavo visose šeimos šventėse – per Kūčias, Kalėdas, mokslo užbaigimuose, vestuvėse, krikštynose, įvairiuose pagerbimuose. Šeima kasmet susirinkdavo Harrisville, WI, kur vykdavo įtemptos šeimos narių tinklinio varžybos. Vytas palieka didelę tuštumą visų mūsų gyvenimuose. Mes jo labai pasigesime, bet niekad neužmiršime.

Atsisveikinimas su velioniu bus šeštadienį, kovo 23 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Sacred Heart bažnyčioje, 323 N. Taylor St., Marengo, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Galite pareikšti užuojautą tinklalapyje Marengo-UnionFuneral-Home.com. Laiduotuvių apeigos planuojamos vasarą Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime su velioniu. Nuliūdę: žmona, vaikai, brolis ir sesuo.

Laidotuvių direktorius – Marengo Union Funeral Home, tel. 815-568-8131.