ALFONSAS NAKAS

A † A ALFONSAS NAKAS Mirė 2015 m. gegužės 12 d. Sunny Hills, Floridoje, sulaukęs 94 metų. Gimė 1921 m. kovo 3 d. Rudžiuose, Kamajų vls., Rokiškio apskr., Lietuvoje. Anksčiau gyveno Detroite, Michigan. Nuliūdę liko: žmona Bronė, sūnus Jonas su žmona dr. Kristina, sūnus Viktoras su žmona Kristina, duktė Vida, anūkai Emilija, Jonas ir Audra, brolis Algirdas su žmona Julija bei kiti gi-minės Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. Nuliūdusi šeima