RAIMUNDAS KAZLAS

A † A RAIMUNDAS KAZLAS A. a. Raimundas paliko šį pasaulį 2015 m. gegužės 10 d. Čikagos Hines veteranų ligoninėje. Gimė 1945 m. Wiesbaden, Vokietijoje. Tėveliai a. a. Antanas ir a. a. Stasė bei brolis a. a. Saulius gyveno Brighton Parke. Giliame liūdesyje liko sesutė Lydija, brolio Sauliaus žmona Elena, giminės Lietuvoje ir Australijoje. Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos birželio 27 d., šeštadienį, 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti. Nuliūdusi sesutė