VYTAUTAS K. BELEŠKA

A†A VYTAUTAS K. BELEŠKA iškeliavo Amžinybėn po ilgos, sunkios ligos 2022 m. gegužės 2 d., sulaukęs 69 metų.

Gimė 1952 m. birželio mėn 5 d. Čikagoje, Antano ir Bernadetos Beleškų šeimoje.

Nuliūdę liko: sesuo Nijolė Gražulienė, jos dukros Lidija Kamansky (Michael) ir Vilija Gražulis-Aubron (Matthieu) su sūnumis Aidu ir Sauliumi, brangi draugė Laima Rastenis bei giminės Lietuvoje.

Vytautas dar vaikystėje pradėjo kurti dainas, vėliau kūrė orkestrėlius, dainavo, grojo įvairiais instrumentais. Jis įrašinėjo, dokumentavo, iliustravo savo ir kitų muzikinę kūrybą. Gastroliavo Amerikoje, Lietuvoje, Prancūzijoje ir kitur. Keli jo kūriniai buvo labai arti Grammy nominacijos. Muzikos pasaulyje buvo žinomas kaip pop-avant garde muzikas Vyto B.

Jis labai brangino lietuvišką muziką. Daug metų dirbo ir vadovavo Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvui Čikagoje. Kaip laidos prodiuseris, pranešėjas, komentatorius, Vytautas savo muzikinėmis žiniomis praturtindavo „Margučio II” radijo programą, supažindindavo klausytojus su reta, archyve saugoma lietuviška muzika.

Deja, likimas per anksti nutildė jo dainas.
Apie šv. Mišias ir laidotuves bus pranešta vėliau.

Liūdintys artimieji.