ALGIMANTAS PETRAS GURECKAS

Ekonomistas, teisininkas, diplomatas, visuomenės veikėjas A†A ALGIMANTAS PETRAS GURECKAS mirė 2020 m. balandžio 20 d. Gimė 1923 m. birželio 2 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Jis lankė Tauragės ir Panevėžio Pirmąją (dabar Juozo Balčikonio) gimnaziją, kurią baigė 1941 m. Studijavo teisę Vilniaus universitete, po Antrojo pasaulinio karo – Eberhard Karls universitete Tübingene, Vokietijoje. Sovietų ir vokiečių okupacijų metais dalyvavo pogrindžio pasipriešinimo veikloje. Sovietų kariuomenei 1944 m. vėl įsiveržus į Lietuvą kaip karo pabėgėlis pasitraukė į Vokietiją.

1949 m. atvyko į Ameriką. Studijavo verslo administravimą ir ekonomiką Connecticuto ir New Yorko (NYU) universitetuose. Ilgus metus dirbo ekonomistu Jungtinių Amerikos Valstijų pašto tarnyboje. Veikė Šviesos Sambūryje, Studentų Santaroje ir Santaros-Šviesos federacijoje. Dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) veikloje. Buvo vienas iš Baltic Appeal to the United Nations (BATUN) steigėjų. Nuo 1979 m. susirašinėjo su Amerikos ir kitų kraštų enciklopedijų, metraščių, atlasų bei žemėlapių leidyklomis, kad būtų ištaisytos pasitaikiusios klaidos apie Lietuvą ir kitus Baltijos kraštus. 1988–1991 m. PLB valdybos vicepirmininkas, Lietuvos Sąjūdžio ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo patarėjas politikos ir teisės klausimais, 1991–1994 m. Lietuvos misijos prie Jungtinių Tautų patarėjas. 2002 m. apdovanotas Karininko laipsnio Gedimino ordinu.

A. a. Algimantas buvo a. a. Virginijos Grajauskaitės-Gureckienės (1926–2017) vyras, a. a. Nidos Gureckaitės (1956–1971) tėvas. Liko sūnus Vytenis ir duktė Nerija Orentienė, jos vyras Linas Orentas, anūkai Joana Noriega, Yolanda Gureckas ir Donna Gureckas, Alina ir Aistė Orentaitės ir Marius Orentas, proanūkai Sofija ir Emilio Noriegos.

Dėl koronoviruso pandemijos atsisveikinimas su velioniu ir šv. Mišios planuojami ateityje. Nuliūdusi šeima.