R. JOHN RAPŠYS

A+A R. JOHN RAPŠYS mirė š. m. balandžio 21 d. Čikagoje. Gimė 1936 m. Kaune, aviacijos gen. št. plk. Juozo Rapšio (mirė 1972 m.) ir Konstancijos Bražytės (mirė 1979 m.) šeimoje. Buvo a. a. Vidos Dudėnaitės (mirė 1994 m.), su kuria kartu išgyveno 33 metus, vyras, „air freight” pionieriaus Vidmanto (mirė 2017 m.) ir Amerikos aviacijos veterano, dalyvavusio Vietnamo, Irako ir Afganistano karuose, Gintauto (mirė 2004 m.) brolis.

Velionis su tėvais 1941–1942 m. gyveno Wenigerode, Vokietijoje – spėjo pabėgti nuo sovietų pirmojo teroro. Grįžo į Lietuvą, bet 1944 m. vėl turėjo trauktis. Po karo gyveno Ingolstadto lietuvių stovykloje, kur baigė 4 gimnazijos klases. Buvo skautas, 1948 m. dalyvavo III Tautinėje stovykloje Alpėse.

Į Čikagą atvyko 1949-aisiais. Buvo pirmasis, kuris davė lietuvių jūrų skautų įžodį šiame mieste (1952 m.). 1951–1952 m. bendradarbiavo „Skautų aide”. Pirmą straipsnį jūrų skautų skyriui parašė būdamas 15 metų.

1953 m. baigė Kelly High School Čikagoje ir kitais metais įstojo savanoriu į U.S. Marine Corps, kur tarnavo 4 metus: Japonijoje, Korėjoje, Japonų jūroje, Okinawa saloje ir beveik 2 metus – prancūzų Maroke.

1959–1963 m. tarnavo U.S. Navy (karo laivyne). Išplaukiojo su tada didžiausiu karo laivu pasaulyje – lėktuvnešiu USS Independence (CVA-62) 3 metus: Atlante, Viduržemio jūroje ir Karibų jūroje, kur 1961 m. dalyvavo Bay of Pigs invazijoje, o 1962 m. – Kubos raketų krizėje – nepavykusiose operacijose nuversti Fidel Castro režimą.

Apdovanotas Marine Corps Good Conduct, Navy Expeditionary, dviem National Defense, taip pat Armed Forces Expeditionary, Korean Service ir United Nations Service medaliais.

1968 m. Northwestern University baigė anglų kalbą ir žurnalistiką. Karjerą pradėjo Dr. Scholl’s reklamų skyriuje. Vėliau perėjo dirbti į reklamos agentūrą Čikagoje, kur tapo reklamų vyr. redaktoriumi (copy chief). 1978–1999 m. dirbo U.S. Environmental Protection Agency. Buvo mėnesinio žurnalo „Environment Midwest” redaktorius. Dar vėliau tapo „speechwriter” – rašė kalbas 6 valstijų Great Lakes regiono administratoriui Valdui Adamkui ir dviem jo pasekėjams.

Priklausė veteranų VFW 177 ir American Legion Dariaus-Girėno postams, taip pat 3rd Marine Div. Ass’n ir USS Independence Ass’n. Buvo Draugo fondo narys, bendradarbiavo „Drauge”, rėmė Lietuvos partizanų šalpos fondą, Lietuvių Fondo ir Jaunimo centrą.

Rašė straipsnius „People’s Almanac” leidiniams ir 3-čios Marinų divizijos istorijos tomui. Buvo apkeliavęs 106 valstybes. Visą laiką gyveno Čikagos Marquette Parko rajone.

A. a. R. J. Rapšys buvo pašarvotas Gaidas-Daimid laidojimo namų koplyčioje. Laidotuvės buvo privačios. Palaidotas šalia žmonos Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Nuliūdę liko: duktė Ramona Toner su šeima; sūnus Anthony su šeima ir sūnus Aldis; anūkai – Jack ir Anne Toner bei Lillian Rose Rapsys; sūnėnai – Vid T. Rapsys, Ryan M. Rapsys, Ryan J. Rapsys ir Robin Rapsys su šeimomis bei giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Vietoje gėlių prašome aukoti Jaunimo centrui arba Partizanų šalpos fondui. Gedintys artimieji.