ALGIMANTAS RIČARDAS ARNOLDAS GIEDRAITIS

A†A ALGIMANTAS RIČARDAS ARNOLDAS GIEDRAITIS mirė š. m. rugsėjo 19 d. Idaho Falls, ID, sulaukęs 89 metų.

Gimė 1932 m. liepos 2 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: jauniausias brolis dr. Rolandas Giedraitis su šeima.

1949 metais atvyko į Ameriką. Gyveno New Britain, CT, Hartford, CT, Charleston, SC, Virginia, Mississippi, Los Angeles, San Diego ir kitur. Paskutinė jo gyvenimo vieta buvo jo mėgstamas Idaho Falls miestelis, kur jis uoliai dalyvavo katalikiškoje veikloje.

A. a. Algimantas buvo a. a. Antano ir a. a. Zuzanos Ereminaitės Giedraičių sūnus, a. a. Eglės Povilauskaitės (Ann Edwards) vyras, a. a. Edmundo tėvas, a. a. Irenos Giedraitytės Kubilienės ir a. a. Danutės Giedraitytės Grajauskienės brolis.

A. Giedraitis buvo baigęs mechaninės inžinerijos mokslus University of Hartford. Dirbo keliose kompanijose povandeninių laivų inžinieriumi. Darbo reikalais lankėsi Japonijos saloje Okinawa, Havajuose, Filipinuose, Škotijoje, Irane ir kituose kraštuose.

Algimantas mėgo žaisti šachmatais, lošti kortomis „bridge”, vaidinti, šokti. Jo artimi draugai jį vadino „Champ”.

Palaidotas Idaho Falls, ID šalia žmonos ir sūnaus.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Algimantą savo maldose.

Liūdintis brolis su šeima ir artimieji.