LEONAS ANTANAS MASKALIŪNAS

Statybos inžinierius, filisteris A†A LEONAS ANTANAS MASKALIŪNAS mirė rugsėjo 26 d., sulaukęs 94 metų.

Gyveno Palos Heights, IL.

Gimė 1927 m. balandžio 2 d. Rokiškyje, Lietuvoje.

A. a. Leonas buvo a. a. Nijolės Maskaliūnienės vyras.

Nuliūdę liko: sūnus Linas; mirusios žmonos sesuo Regina Užupis bei kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Studijavo statybos inžineriją Pabaltijo universitete Pinneberge (Vokietija) iki išvykimo į JAV (1950 m.). 1952 m. baigė Illinojaus universitetą Urbanoje. 1954 m. išlaikė statybos inžinieriaus, o 1955 m. – profesinio inžinieriaus egzaminus. Inž. Leonas Maskaliūnas projektavo, statė ir konsultavo šešiolikoje pasaulio valstybių, dirbo ne tik JAV, bet ir Tailande, Japonijoje, Sudane, Pietų Korėjoje, Irane, Kuveite, Saudo Arabijoje, Filipinuose, Malaizijoje ir kitur.

Nors jis gyveno Čikagoje, bet buvo labai susijęs su Lietuva, jai padėdavo; žinojo, kad reikalinga įvairi pagalba.

A. a. Leonas buvo Vilniaus visuomenės organizacijos „Amerikos lietuvių kultūros namai” vienas iš steigėjų ir valdybos vicepirmininkas, Vydūno jaunimo fondo Tarybos prezidiumo pirmininkas, Medininkų pilies atstatymo fondo pirmininkas, Partizanų globos fondo pirmininkas, VI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto pirmininkas.

2002 m. iš asmeninių lėšų Vydūno jaunimo fonde įsteigė savo vardo stipendijas, skiriamas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos ir Statybos fakultetų pažangiems studentams našlaičiams.

Atsisveikinimas su velioniu vyks penktadienį, spalio 8 d., nuo 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse šalia žmonos Nijolės.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Alzheimer’s Association.

Nuliūdęs sūnus.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.