ALGIMANTAS ŽEMAITAITIS

Mūsų tėvelis, senelis, brolis, vyras, nuostabus ir ypatingas mums žmogus A†A ALGIMANTAS ŽEMAITAITIS Anapilin iškeliavo 2020 m. gruodžio 31 d., eidamas 88-uosius metus.

Gimė 1932 m. vasario 15 d. Kudirkos Naujamiestyje, Lietuvoje, Juozo Žemaitaičio ir Anelės Grajauskaitės-Žemaitaitienės šeimoje.

Liūdesyje paliko žmoną Audronę, dukrą Laimą su vyru Aleksu Baipšiu, anūkus Gintarą ir Saulę, dukrą Dainą ir sūnų Saulių, brolį Gintautą su šeima, seserį Aldoną su vyru Carmen Onalfo, svainį Mindaugą Alminą su šeima ir daug giminaičių Lietuvoje, Lenkijoje bei Amerikoje.

1944 m. tėvai su sūnumis Algimantu, Gintautu ir dukra Dalia pasitraukė į Vakarus. Daugiau nei metus šeima gyveno Lenkijoje (Pomeranijoje), tačiau rusams pradėjus ieškoti vyro Juozo, Anelė su vaikais pasitraukė į Vakarų Vokietiją kaip vokiečių repatriantai. Vienintelis Algimantas kalbėjo vokiškai, ir tai silpnai. Po metų surado tėvą vokiečių kalėjime ir jį išlaisvino. Visa šeima vėl buvo kartu. Algimantas lankė Liubeko/Neuštadto lietuvių gimnaziją.

1949 m. Juozo ir Anelės Žemaitaičių šeima padidėjo – gimė duktė Aldona. Tų pačių metų rugsėjį šeima išvyko į Ameriką, kur apsistojo Waterbury, CT, nes ten gyveno Žemaitaičių giminės.

A. Žemaitaitis tarnavo JAV kariuomenėje, po to įstojo į University of Connecticut, kur studijavo teatro meną. Gyvendamas Waterbury, Algimantas prisijungė prie Šv. Juozapo parapijos veiklos, dainavo chore, vaidino, režisavo veikalus, dainavo vyrų oktete. Vasaros metu buvo ateitininkų stovyklų Marianapolyje ir Kennebunck Port, Maine komendantu.

1960–1964 m. vaidino „Off Broadway” vaidinimuose, net ir miuzikle. Vasaromis režisavo veikalus Connecticuto valstijos miesteliuose, „Com- munity Theater”.

1965 m. persikėlė į Los Angeles, CA, kur redagavo filmus su Pauliumi Jasiukoniu, sesers Dalios vyru. Taip pat aktyviai įsijungė į Šv. Kazimiero parapijos veiklą. 1967–1976 m. režisavo kompozitorės Onos Metrikienės vadovaujamos moterų muzikinės grupės programas ir „Vakarų aidų” muzikinius pastatymus. Vėliau, 1978–1979 m., buvo pakviestas režisuoti ope- ras Los Angeles „The International Opera Ensemble”, kuriam vadovavo dr. Nandor Domokosh. 1991–2004 m. Algimantas režisavo Los Angeles Dramos sambūrio spektaklius. Su vietiniais solistais ir Dramos sambūrio aktoriais parengė daug koncertų, operečių, spektaklių.

1968 m. vedė Audronę Alminaitę, profesoriaus Kazimiero ir Marijos Alminų dukrą. 1972 m. jiems gimė dukra Laima, 1976 m. – dukra Daina, o 1983 m. susilaukė sūnaus Sauliaus. Algimantas labai brangino ir didžiavosi savo šeima. Algimantas ir Audronė santuokoje išgyveno 52-ejus metus.

1987 m. A. Žemaitaitis su Maryte Sandanavičiūte-Newsom ir Violeta Gedgaudiene perėmė Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos administravimą. Nuo to laiko Algimantas pasišventė mokyklos gyvenimui: mokytojavo, vedė iškalbos pamokas, padėjo ruošti programas, buvo ir patarėjas, ir ramstis. Savo sodriu balsu jis visus paragindavo, sukviesdavo įvairiems darbams. Lituanistinę mokyklą baigusios dukros Laima ir Daina toliau joje mokytojavo, sūnus Saulius taip pat dalyvavo parapijos ir mokyklos veikloje. Anūkų Gintaro ir Saulės gyvenimas buvo praturtintas dideliu senelio dėmesiu. Sekdama Algimanto pavyzdžiu, visa šeima noriai prisidėdavo prie įvairių darbų, be jokių pasiaiškinimų ar pasiteisinimų.

Prieš atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę Algimantas buvo Fronto bičiulių organizacijos ilgametis, veiklus narys. Jis kasmet rengė Literatūros popietes, pakviesdamas svečius rašytojus iš Lietuvos ir Amerikos.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Algimantas tapo ALT’o organizacijos pirmininku. Jis rengė kasmetinį Kovo 11-osios minėjimą, pakviesdamas svečių iš Lietuvos, Amerikos ir įvairių užsienio šalių. Būdamas ALT’o pirmininku, drąsiai ir karštai skatino lietuvius išeivijoje ir Lietuvoje puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, tradicijas bei lietuvišką šeimą.

Algimantas buvo didelis Lietuvos patriotas, todėl iš karto po Nepriklausomybės atkūrimo vyko į Lietuvą, pradėjo bendradarbiauti su Telšių dramos teatru. Taip pat rengė programas Maironio muziejuje Kaune, Nidoje, Vilniuje, Švėkšnoje ir kitur. Daug keliavo su šeima ir draugais Lietuvoje, Europoje ir Amerikoje. Ypač mėgo keliauti dideliais laivais.

Mes visi giliai liūdime dėl šios netekties. Gedinti šeima.