ALGIRD R. OSTIS (OSTRAUSKAS)

2020 m. gruodžio 23 d. iškeliavo mylimas tėvas ir senelis A † A ALGIRD R. OSTIS (OSTRAUSKAS). Velioniui buvo 89-eri metai. Gimė 1931 m. gegužės 24 d. Lietuvoje.

Dideliame nuliūdime liko: duktė Alma Triplett su vyru Mark, anūkai Matthew, Jacob ir Justin; duktė Rita Rušėnienė su vyru Audriumi, anūkai Viktoras, Petras ir Vincas; sūnus Ronaldas Os­tis su žmona Roberta, anūkas Anthony bei kiti giminės.

A. a. Algirdas buvo a. a. Valerijos ir a. a. Marijono Ostrauskų sūnus, a. a. Reginos vyras ir a. a. Amber Ro­se senelis.

Algirdas atvyko iš Lietuvos su tėvais. Jis buvo U.S. Air Force kapitonas, mokėsi University of Maryland, kur įgijo inžinieriaus bakalauro laips­nį. 1960 m. vedė Reginą Pemkutę ir gyveno Čikagoje, Hinsda­le, Oak Brook ir Lisle, IL. 1965 m. DePaul University baigė teisę ir dirbo advokatu Container Corp of America bei Mobil Oil bendro­vė­se. Vėliau užsiėmė privačia teisės praktika.

Algirdas buvo Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas (1998–2000 m., Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkas (1990–1992 m.), Lietuvių Katalikų spaudos draugijos vicepirmininkas ir teisės patarėjas.

Laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

2020 m. spalio 22 d. Regina ir mylimas vyras Algirdas atšventė 60 metų vedybų sukaktį. Liūdinti šeima.

Atminimui prašome aukoti: 1. Sunlight Orphan Aid for Lithuania/Saulute: sunlightorphanaid.org or checks may be sent to 1133 Amber Dr. Le­mont, IL 60439; tel. 630-852-3204 2. Child’s Gate to Learning/ Vaiko vartai į mokslą: childgate.org. or „contact us” or checks may be sent to 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.