ALGIRDAS J. KRIŠČIŪNAS

A†A ALGIRDAS J. KRIŠČIŪNAS MD, PhD mirė savo namuose Čikagoje, sulaukęs 88 metų.

Gimė 1933 m. sausio 6 d. Lietuvoje, Jono ir Janinos Kriščiūnų šeimoje.

Gyveno Indianoje, Floridoje ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Maria Teresa Bulich; sesuo Aušra (vyras Ronald Padalino), brolis Paulius (žmona Diane); daug sūnėnų ir dukterėčių.

Jis buvo a. a. Jono ir a. a. Janinos Kriščiūnų sūnus; a. a. Kęstučio ir a. a. Vytauto brolis.

Sovietams užėmus Lietuvą, Kriščiūnų šeima pasitraukė į Vokietiją, kur prieš išvykstant į JAV, trejus metus gyveno dypukų stovykloje. Atvykę į JAV įsikūrė Indianoje, po to apsigyveno Čikagoje.

Algirdas lankė gimnaziją Lietuvoje, Mater Dei jėzuitų gimnaziją Evansville, IN. University of Evansville įgijo chemijos inžinerijos bakalauro laipsnį. Gavęs stipendiją toliau tęsė mokslus University of Zurich, Šveicarijoje. Baigęs studijas įgijo medicinos daktaro laipsnį ir (PhD) chemijos srityje.

Velionio prisiminimo šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, spalio 30 d., 1 val. p. p. Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje.

Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdę artimieji.