ALGIRDAS KALAVINSKAS

A†A ALGIRDAS KALAVINSKAS mirė š. m. spalio 9 d., sulaukęs 89 metų.

Gyveno Des Plaines, IL.

Nuliūdę liko: žmona Diana (Braniska) Kalavinskas, dukros – Vida Kalavinskas su draugu Joe Leopold ir Astra su vyru Tom Lindholm; anūkai Veronica Troc su sužadėtiniu Joe, Joseph Westerberg, Brett Lindholm ir Mark Lindholm; proanūkės Bianca ir Katie.

Laidotuvės privačios. Po atsisveikinimo Mišių St. Mary bažnyčioje, Des Plaines, IL, velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – G. L. Hills Funeral Home, 847-699-9003 ar www.glhillsfuneralhome.com.