JONAS ZUBINAS

A†A JONAS ZUBINAS mirė š. m. spalio 18 d., sulaukęs 83 metų.

Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Downers Grove, IL.

Nuliūdę liko: žmona Jolanta, sūnūs – Andrius su žmona Ingrida, Tomas su sužadėtine Kerry bei giminės Lietuvoje.

A. a. Jonas buvo a. a. Valentinos ir a. a. Felikso sūnus.

Emigravo į Vokietiją, o po to – į Venesuelą ir galiausiai atvyko gyventi į JAV.

Studijavo University of Illinois Urbanoje, kur įsigijo mechanikos inžinerijos laipsnį. Dirbo „Chicago Pump” bendrovėje ir vėliau, – Metropolitan Sanitary District Čikagoje.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, spalio 29 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Šeima ir kiti artimieji meldžiasi amžiną atilsį duok jam, Viešpatie.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.