ALGIS LEONAS ANCEVIČIUS

A†A ALGIS LEONAS ANCEVIČIUS mirė š. m. birželio 3 d. Advocate Christ ligoninėje, sulaukęs 87 metų. Gimė 1933 m. spalio 14 d. Prahoje, Čekoslovakijoje. Gyveno Oak Lawn, IL.

Nuliūdę liko: žmona Dalia Verbickaitė; sūnus Gintas; sūnus Sigitas su žmona Karen, anūkės Camille ir Claire; dukra Lya Kubilienė su vyru Andriumi, anūkai Aleksas, Lukas ir Diana; dukra Daina Matusaitienė su vyru Tomu, anūkai Maya ir Saulius; seserys Irena Johansonas, Alina Urbassic ir Janina Bankstrom su šeimomis; giminės Lietuvoje ir Kanadoje.

Atsisveikinimas su velioniu a. a. Algiu vyks birželio 16 d., trečiadienį, 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, lL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.