ALGIS PAULIUS

Užgeso žemiškas gyvenimas ir prasidėjo kelionė į Amžinybę

…kas bus paskui
ne taip svarbu
regi nurimus jūra…

Vytautas Kaziela

A†A ALGIS PAULIUS mirė 2019 m. gruodžio 14 d. Wayne Township, IL, apsuptas šeimos šilumos.

Dr. A. Paulius buvo ortopedijos chirurgas, priklausė Daktarų draugijai, JAV Lietuvių Bendruomenei. J.v. s. fil. Algis buvo skautas vytis, jūrų budys ir akademikas.

Nuliūdę liko: žmona Vilija (Vija) Gasnerytė-Paulienė; vaikai – Vidas su žmona Fiona, anūkė Cara; Linas su žmona Jordan, anūkas Kostas; Laima Palubinskienė, anūkai Teofilis, Gaja, Mantas ir Aliukas; Rima su vyru Ričardu; Algis su žmona Kristin, anūkai Nicholas ir Lucca; Vilija. Taip pat – brolis Edmundas su žmona Virginija, jų vaikai Karina ir Andrius su šeimomis; seserys – Irena Draugelienė su vyru Arūnu; Aldona Vaitkienė su vyru Rimu; Roma Norkienė ir jos dukra Aldona su vyru Russel; Giedrė Čepaitytė (a.a. Laimos Čepaitytės-Paulienės sesuo); gausi šeima Lietuvoje ir Amerikoje, kolegos, artimieji bei šimtai augintinių skautukų.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, gruodžio 21 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės – privačios. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinant su a.a. dr. Algiu Pauliumi. Vietoje gėlių prašome aukoti vaikų globos būreliui „Saulutė” arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.