MEČISLOVAS NAPOLEONAS WASILEWSKI

A†A MEČISLOVAS NAPOLEONAS WASILEWSKI mirė 2019 m. gruodžio 8 d., sulaukęs garbaus, beveik 99-erių metų amžiaus. Gimė 1921 m. sausio 1 d. Rodžios km., Daugų valsč., Alytaus apskrityje. Su žmona Elena gyveno Eglės ir Ray Novak šeimoje Lemonte. Buvo labai darbštus, energingas, optimistiškas. Jis visada mielai padėdavo šeimai bei draugams, mėgo medžioklę.

Nuliūdę liko: žmona Elena (buvusi Stelmokienė); žentas Peter Kolodny (a. a. dukros Virginijos vyras), anūkai Gabrielius su žmona Aditi, Alison ir Leigh su šeimomis; sūnėnas George su šeima; anūkai – Raimondas su žmona Kristin, proanūkiai Lukas ir Jasmina; Justinas su žmona Becky, proanūkiai Gabija ir Kajus; Andrius su žmona Gordy; Dana Mikaitis su vyru Eriku, proanūkiai Aleksandras ir Andrius; Julija Cippi su vyru Pirro su proanūke Emilija.

Atsisveikinimas šeštadienį, gruodžio 21 d. nuo 3 val. p. p. iki 5 val. p. p. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Vietoje gėlių prašome aukoti Maironio lituanistinei mokyklai arba jūrų skautų „Lituanica” tuntui.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, taip pat gyvenantiems Lenkijoje ir Lietuvoje, palaikiusiems mus šią sunkią netekties valandą. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.