ALICIA MONIKA SOLYS

A†A ALICIA MONIKA SOLYS ramiai išėjo Amžinybėn š. m. rugpjūčio mėn. 30 d., sulaukusi 96 metų. Ji mirė po sunkios ligos savo namuose, apsupta artimųjų.

Alicia gimė 1926 m. vasario 8 d. Marijos ir Aleksandro Cižamsų šeimoje.

Gyveno Juno Beach, Floridoje, anksčiau Toledo, Ohio.

Nuliūdę liko: anūkai Spencer Steponas ir Chase Frost bei marti Julie Frost.

A. a. Alicia buvo a. a. Henriko žmona ir a. a. Stepono mama.

Sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, Alicia su mama pasitraukė į Vokietiją. Čia likimas Alicią suvedė su būsimu vyru Henriku Soliu – jis traukinių stotyje pasisiūlė padėti užpildyti atvykimo dokumentus.

Atvykusi į JAV Alicia baigė University of Michigan. Vėliau Alicia ir Henrikas Soliai apsigyveno Toledo, Ohio, kur gimė jų sūnus Steponas Henrikas. Persikėlusi į Floridą, Alicia dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime, mėgo tenisą ir operą.

Rugsėjo mėnesį Floridoje bus ruošiamas Alicios pagerbimas, o privačios apeigos prie kapo planuojamos Toledo, Ohio.

Vietoje gėlių šeima pageidauja a. a. Henriko ir Alicios Solių vardu aukoti Lietuvių Fondui arba kitoms šalpos organizacijoms.

Prašome prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.