JONAS RIMKŪNAS

A†A JONAS RIMKŪNAS mirė š. m. rugpjūčio 28 d., sulaukęs 82 m. amžiaus.

Gimė 1940 m. gegužės 12 d.

Nuliūdę liko: žmona Gražina (Juškaitė); sūnus Jonas su žmona Kate; sūnus Vincas su žmona Jenni; anūkai – Emma, Kara, Jack, Julia, John Peter, Allie ir Ben.

Jonas baigė Purdue universitetą ir Illinois Institute of Technology įsigydamas bakalauro, o vėliau ir magistro laipsnį statybos inžinerijos srityje.

Velionis bus pašarvotas rugsėjo 7 d., trečiadienį, nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Colonial Chapel Funeral Home, 15525 73rd Avenue, Orland Park, IL (tel. 708-532-5400). Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į St. Julie Billiart bažnyčią, 7399 W. 159th St., Tinley Park, IL, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.