ALMA MARIJA KELIUOTIS (SADŪNAITĖ)

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad A†A ALMA MARIJA KELIUOTIS (SADŪNAITĖ) mirė gruodžio 5 d. Bloomingdale, IL. Gimė 1935 m. birželio 14 d. Kaune, Lietuvoje. Į JAV atvyko 1959 m. ir gyveno Palos Park, vėliau Bloomingdale, IL.

Nuliūdę liko: sesuo Danguolė Sadūnaitė; dukra Indra, sūnus Jonas, sūnus Petras su žmona Lisa ir jų vaikai Hailie, Kyle ir Dean. A. a. Alma gyveno labai visavertį gyvenimą. Velionė bus pašarvota pirmadienį, gruodžio 9 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir pabendravime Pasaulio lietuvių centre. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Pasaulio lietuvių centrui. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.