S. ALGIMANTAS GEČYS

A † A S. ALGIMANTAS GEČYS mirė gruodžio 6 d. Philadelphijos apylinkėje, sulaukęs 86 metų amžiaus. Liūdesyje paliko gyvenimo draugę Teresę Gečienę, su kuria kartu pragyventa 60 metų; dukrą Gintarę su vyru George Akerley ir sūnumi Kristijonu; dukrą Aušrą su vyru Peter Gause; svainę Danguolę Navickienę su dukra Rymante Vizgirdaite bei sūnumi Ta­du Vizgirda ir jo šeima Lietuvoje.

Algimantas su tėvais pasitraukė iš Lietuvos 1944 m. Gyveno ir lankė gimnaziją Hanau DP stovykloje. 1949 m. su šeima emigravo į Ameriką. Bakalauro ir magistro laipsniais baigė inžinerijos mokslus Drexel universitete ir dirbo toje srityje iki pensijos. Visą gyvenimą laisvu laiku dirbo Lietuvos išlaisvinimui ir jos labui. Tris kadencijas buvo JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininku, 1981–1984 m. ėjo Pasaulio Lietuvių Bendruo­me­nės valdybos vicepirmininko pareigas. 1988–1992 m. buvo Pen­n­syl­­va­nijos lietuvių kilmės gyventojų atstovas, tarpininkavo tarp jį paskyrusio valstijos gubernatoriaus administracijos ir Lie­tu­vių Bendruomenės. Nuo 1994 m. iki nepriklausomybės atkūrimo bu­vo Lietuvos ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose konsul­tacinės tarybos narys. Buvo vienas pagrindinių žmonių, kuris intensyviai dirbo, kad būtų išsaugotas tuometinis Lietuvos Ats­to­vy­bės Washingtone pastatas (dabar ambasada). Bendradar­bia­vo lie­­­tuvių spaudoje.

Už savo prasmingą lietuvišką veiklą ir „Už nuopelnus Lietu­vai” apdovanotas Lietuvos Komandoro kryžiumi ir Lietuvos Sei­mo medaliu.

Laidotuvės bus šeštadienį, gruodžio 14 dieną. Šv. Andriejaus lietuvių parapijoje, 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130, nuo 10 val. iki 11 val. ryto – šermenys ir atsisveikinimas. 11 val. ryto – Ge­dulingos šv. Mišios, po kurių a. a. Algimantas bus palaidotas Pri­sikėlimo kapinėse, Bensalem, PA. Laidotuves tvarko Charles Roman per John Murray Funeral Home, Flourtown, PA. Vietoje gėlių šeima kviečia aukoti Šv. Andriejaus lietuvių pa­ra­pijai arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą” (www.childgate.org). Nuliūdusi šeima.