ALVYDAS VASAITIS

A†A Muzikas ALVYDAS VASAITIS po trumpos ligos mirė 2019 m. liepos 15 d. apsuptas šeimos. Gimė 1945 m. sausio 13 d. Graz, Austrijoje. Nuliūdę liko: žmona Vitalija, sūnus Valdas su žmona Andrea, dukra Siga bei kiti giminės Lietuvoje.

Amerikoje įsigijo kompiuterio analitiko specialybę ir matematikos bakalauro laipsnį Loyola University of Chicago. Buvo aktyvus Lietuvių Fondo ir Pasaulio lietuvių centro narys.

A. Vasaitis ilgus metus buvo Čikagos lietuvių operos meno vadovas ir dirigentas (1980–2006). Jo debiutas su Čikagos lietuvių opera įvyko 1974 m. diriguojant Verdi operą „Un Ballo in Maschera”. Jis paruošė ir dirigavo daugiau nei dvylika įvairių operų.

1985 m. buvo pakviestas diriguoti Verdi „La Traviata” Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto (LNOB) teatre. 1986 m. dirigavo Chicago Chamber Orchestra, kuris kartu su solistais Dana Stankaityte (JAV), Virgilijumi Noreika (Lietuva), Nijole Ambrazaityte (Lietuva) ir Algiu Grigu (JAV) atliko Lietuvos kompozitorių muziką. Kaip pianistas, A. Vasaitis pasižymėjo subtilumu. Su lietuvių sopranu Dana Stankaityte įrašė lietuvių kompozitorių dainų.

1988 m. A. Vasaitis kviečiamas diriguoti Lietuvos nacionalinės filharmonijos orkestrui atliekant Brahms ir Vlado Jakubėno kūrinius. Tais pačiais metais diriguoja Verdi „Otello” LNOB teatre, Mozart ir Beethoven – Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Dirigavo Philharmonica Hungarica (Vokietija), ruošiant įrašą su solistu A. Grigu.

1991 m. A. Vasaitis pagerbtas JAV Lietuvių Bendruomenės muzikos žymeniu. 2003 m. Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus įteikia jam Komandoro Kryžių.

A†A Alvydas Vasaitis bus pašarvotas liepos 20 d., šeštadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.