STASYS KUNGYS

A†A STASYS KUNGYS mirė 2019 m. liepos 12 d. Carmichael, CA. Gimė 1925 m. rugsėjo 20 d. Reistrų km., Pajūrio seniūnija, Šilalės raj., Lietuvoje. Gyveno Fairfield, CA Giliame liūdesyje liko: žmona Evangelina, vaikai Galinda, Arnoldas ir Renata, 9 anūkai, 5 proanūkai ir kiti giminės.

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos liepos 21 d., sekmadienį, 11 val. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles. Laidotuvės įvyks rugpjūčio 10 d., šeštadienį, 10:30 val. r. Lady of Loretta kapinėse, Novato, CA. Nuliūdusi šeima.