ANCIUS LANIAUSKAS

A†A ANCIUS LANIAUSKAS mirė š. m. spalio 11 d. Gimė 1938 m. kovo 6 d. Lietuvoje. Gyveno Carol Stream, IL, anksčiau Cicero, IL. Karo metu su šeima pasitraukė į Vokietiją, ten baigė Vasario 16-osios gimnaziją. Ancius tarnavo JAV kariuomenėje, buvo Vietnamo karo veteranas. Daug metų dirbo mechanikos inžinieriumi. Nuliūdę liko: žmona Birutė Sedleckaitė, sesuo Elena Olišauskienė su šeima, pusseserė Regina Šilgalienė, pusbrolis Marius Laniauskas su šeima, kiti giminės bei draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Ancius buvo a. a Alfonso ir a. a. Vacio brolis bei a. a. Rimanto pusbrolis. Velionis bus pašarvotas spalio 16 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks spalio 17 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Inc., šv. Mišioms arba Chicago’s Mothers Foundation, Inc. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.