ANDREA BAKSYS

A†A ANDREA BAKSYS mirė sausio 29 d., sulaukusi 47 metų. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: tėvai Daiva ir Chester Baksys; sesuo dr. Ingrid Baksys; teta Irena Hornyik (a. a. Karl, PhD); dėdė Rimantas Parakininkas (a. a. Aristida); pusbroliai ir puseserės – dr. Galina Hornyik (Chris Pond, PhD), Karl Hornyik ir Neysa Koury su dukromis Lydia ir Beyza; Maria ir John Pickerill bei jų vaikai Jonas, Jack ir Maddie; Rimas Parakininkas, Kęstas (Kim) Parakininkas, dr. Daiva Parakininkas, Bruce ir Kathy Pratapas bei Mathew Pratapas.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, vasario 16 d., nuo 8:30 val. r. ryto iki 10 val. r. St. Julie Billiart bažnyčioje, 7399 W. 159th Str., Tinley Park, IL, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Mintimis ir prisiminimais galite pasidalinti internetinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com. Nuliūdę tėvai, sesuo ir kiti giminės.

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.