ANTANAS B. NORKAITIS

A†A ANTANAS B. NORKAITIS mirė 2019 m. vasario 1 d. New Lenox, IL. Gimė 1933 m. sausio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: žmona Dalia Kudirkaitė-Norkaitienė; dukros – Linda, Kristina, Karina Paškauskienė su vyru Denis ir Judita Mikužienė su vyru Antanu; anūkai – Anthony su žmona Heather, Emily su vyru Patrick, Peter su žmona Anna, Andrew su žmona Jaime, Katie su vyru Nick, Kurt, Karl, Antanas, Liana ir Lukas; proanūkai Lyla, Vivie, William, Henry, Noah, Hannah ir Peyton bei kiti gimines Amerikoje ir Kanadoje.

Atsisveikinimas vyks ketvirtadienį, vasario 7 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Taip pat – penktadienį, vasario 8 d., nuo 9 iki 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago (Marquette Park), kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.