ANTANAS A. BARTKUS

A†A ANTANAS A. BARTKUS brangus vyras, tėvas ir senelis, mirė rugsėjo 10 d. Hinsdale ligoninėje. Gimė 1939 m. kovo 2 d. Tauragėje. Su tėveliais ir broliu paliko tėvynę 1944 metais – traukė link karo sudraskytos Vokietijos. Karui pasibaigus Bartkų šeima gyveno Amerikos zonoje, iš kurios emigravo į Ameriką ir pagaliau Čikagoje susitiko su giminėmis ir draugais.

Antanas baigė St. Ignatius College Prep ir vėliau – Illinois Institute of Technology, įgydamas elektros inžinieriaus laipsnį. Daug metų dirbo inžinerijos skyriaus vedėju Material Service/General Dynamics kompanijoje.

Jis taip pat aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Daug metų buvo „Neries” krepšinio komandos kapitonas. Buvo Švč. M. Marijos Gimimo parapijos lituanistinės mokyklos prezidentas ir Lietuvių slidininkų klubo pirmininkas. Buvo teniso klubo narys ir visada rėmė Nerijos jūrų skaučių tuntą. Laisvalaikiu mėgo dirbti su mediena ir visada mielai padėdavo šeimai bei draugams. Gyveno pilnas optimizmo ir entuziazmo.

Nuliūdę liko: žmona Dalia; dukros – Lisa Harwood su vyru Peter ir Lara Barber su vyru Robert; anūkės – Tessa, Vija, Gately, Lilia ir Amelia; brolis Al Bartkus su žmona Selma; brolienės – Rasa Dilger su vyru Timothy ir Vida Bartkus-Murray su vyru Charles; krikšto sūnūs – Alex Bartkus ir Peter Dilger; dukterėčios – Andrea Hayes, Alida Coury su vyru Nick ir Karolin Buhrmester su vyru Chris; sūnėnai – Andrew Bartkus su žmona Lauren ir Andy Dilger su žmona Carrie, bei kiti giminės ir draugai.

Kviečiame prisiminti Antano puikų gyvenimą šeštadienį, rugsėjo 14 d., nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. Sullivan Funeral Home, 60 S. Grant St, Hinsdale, IL. Vietoje gėlių prašome paremti: Lithuanian Scout Assn Nerija, C/O Julie Stankaitis, 6910 Waterfall Place, Downers Grove, IL 60516.

Lithuanian World Center 14911 127th St., Lemont, IL 60439.

Nuliūdę artimieji.