DR. SAULIUS ANTANAS NAUJOKAITIS

A†A DR. SAULIUS ANTANAS NAUJOKAITIS pranešame liūdną žinią, kad rugpjūčio 15 d., per Žolinę, Potomac, MD mirė dr. Saulius Antanas Naujokaitis, gimęs Bartininkuose 1943 m. birželio 19 d. Mykolui ir Elenai Naujokaičiams. Lietuvos sūnus, pasišventęs gydytojas, daug atlikęs Lietuvos išeivių ir Amerikos visuomenėse.

Paliko liūdinčią žmoną Sigitą, dukrą Aliną, Washingtono Lietuvių Bendruomenės pirmininkę, seserį Marią su vyru Peter Burggren, jų sūnus su šeimomis, pusbrolį Liną Naujokaitį su žmona Susan ir jų dukras, svainį Ramūną Kondratą su žmona Skirma, jų vaikus su šeimomis, bei kitus giminaičius Amerikoje bei Lietuvoje.

Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, rugpjūčio 31 d., 12 val. p. p. Our Lady of Mercy bažnyčioje, 9200 Kentsdale Drive, Potomac MD. Po Mišių kviečiame į gedulingus pietus. Laidotuvės bus privačios.