ANTANAS MINELGA

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A ANTANAS MINELGA Mirė 2015 spalio 3 d., sulaukęs 91 metų. Gimė 1924 m. gegužės 17 d. Stakiuose, Lietuvoje. Apie 10 metų gyveno Čikagoje, vėliau persikėlė į Olympia, WA. Nuliūdę liko: žmona Aldona Gylytė Minelgienė, duktė Kristina Sass su vyru Ryan, sūnus Povilas Minelga su žmona Ulrike, anūkai Erikas, Thomas, Karsten ir Danielle, proanūkas Oliver Minelga. Antanas buvo baigęs Chicago Technical College. Buvo teatro grupės „Atžalynas”, Hanau, Vokietijoje, narys. Apsigyvenęs Washington valstijoje, mėgo kopti į kalnus. Įkopė į Mt. Rainier, Mt. Baker ir kitus. Buvo žvejys. Taip pat daug keliavo po vakarinę Ameriką ir Alaską. Po šv. Mišių Sacred Heart bažnyčioje, spalio 12 d., pirmadienį, a. a. Antanas buvo palaidotas Lacey, WA.