RIMAS VAITKUS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A RIMAS VAITKUS Mirė 2015 m. spalio 3 d. Steamboat Springs, Colorado. Gimė 1937 m. kovo 24 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Paliko giliai liūdinčius: žmoną Elke, sūnus Liną ir Darių, anūkę Sofiją, brolį Vytą su žmona Aldona, jų vaikus Tomą ir Rūtą, Rūtos vaikus Ariuką ir Ailą, Ailos vaikus Ričarduką ir Carson. A. a. Rimas daug metų gyveno Čikagoje ir paskutinius 39 metus Steamboat Springs, Colorado. Velionio pelenai ilsisi Colorado kalnuose. Prisimindami a. a. Rimą, jo vardu galima aukoti Lietuvių Fondui, kurio narys jis buvo. Prašome pasimelsti už jo sielą.