JUOZAS V. VIZGIRDA

A†A JUOZAS V. VIZGIRDA mirė rugpjūčio 29 d. Aurora, IL, sulaukęs 90 metų. Gimė 1930 m. spalio 27 d., Sintautuose, Lietuvoje. Gyveno Aurora, Illinois.

Daugiau kaip 30 metų priklausė Lietuvių Fondui; buvo Lietuvių futbolo klubo narys.

Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 1 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.