ANTANAS SIDERAVIČIUS

A†A ANTANAS SIDERAVIČIUS mirė 2022 m. balandžio 22 d., eidamas 87 metus.

Gimė 1935 m. sausio 8 d. Gelgaudiškyje, Lietuvoje, Prano ir Marijos (Kluoniūtės) Sideravičių šeimoje.

Gyveno Oakbrook Terrace, IL.

Liūdesyje liko: žmona Rasa Čepukėnaitė; dukterėčia Victoria Murphy Arthur su vyru Eric Arthur bei vaikais Ryan ir Paul Arthur (Brownsburg, IN); uošvė Stefa Čepukėnienė, svainė Milda Krivickienė. Anksčiau mirė jo tėvai, sesuo Roma Sideravičius Murphy, svainis James Murphy ir uošvis Vaclovas Čepukėnas.

Antrojo pasaulinio karo metais Antanas su šeima paliko tėvynę, kad išvengtų sovietų okupacijos. Atvykę į JAV apsigyveno Cicero, IL. Chicago Technical College Antanas baigė architektūros inžineriją bakalauro laipsniu ir dirbo architektu. Daug metų jis dirbo „Zuhair Fayez and Associates” bendrovėje Saudo Arabijoje, kur projektavo ligonines ir prisidėjo prie daugelio kitų projektų.

Aistringas keliautojas Antanas mėgavosi laiku, praleistu Tailande, Filipinuose ir daugelyje kitų šalių. Labiausiai jis brangino keliones į Lietuvą po nepriklausomybės atkūrimo. Kartu su savo mylima žmona Rasa, su kuria kartu pragyveno beveik 30 metų, kasmet vykdavo į tėvynę, taip pat aktyviai dalyvavo gyvybingos Čikagos lietuvių bendruomenės veikloje. Jis taip pat mėgavosi daugybe gražių vasaros dienų, praleistų šeimos vasarvietėje Union Pier, MI.

A. a. Antanas buvo ilgametis Cicero Šv. Antano parapijos narys. Jis mėgo meną, šoko pramoginius šokius. Šeimos ir draugų vadinamas tiesiog Tony, jis išliks artimųjų prisiminimuose kaip šiltas, turėjęs nuostabų humoro jausmą ir aistringai mylėjęs gyvenimą žmogus.

Atsisveikinimas su velioniu vyks balandžio 29 d., penktadienį, 9 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Atsisveikinimo šv. Mišios ir privačios laidotuvės vyks gegužės mėn. Lietuvoje.

Nuliūdę artimieji.